โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำหลักสูตรพันธุ์ใหม่ (New S Curve/หลักสูตรสมรรถนะ) อบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Cisco Webex วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำหลักสูตรพันธุ์ใหม่ (New S Curve/หลักสูตรสมรรถนะ)

อบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Cisco Webex

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดไฟล์ รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ หลักสูตรฐานสมรรถนะ