ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำหลักสูตรพันธุ์ใหม่ (New S Curve/หลักสูตรสมรรถนะ) อบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Cisco Webex วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำหลักสูตรพันธุ์ใหม่ (New S Curve/หลักสูตรสมรรถนะ)

อบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Cisco Webex  link : https://sru.webex.com/join/curriculum 176 390 7922

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน