ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษา ภาคกศ.บท. เทอม 1/2563 วันที่ 19 มกราคม 2564 พร้อมค่าปรับ 900 บาท เริ่มปรับการลงทะเบียนวันละ 30 บาท ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษา ภาคกศ.บท. เทอม 1/2563

วันที่ 19 มกราคม 2564 พร้อมค่าปรับ 900 บาท

เริ่มปรับการลงทะเบียนวันละ 30 บาท ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563

ตามปฏิทินวิชาการ http://regis.sru.ac.th/2020/09/01/calendar_kbt1-63/