ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. แจ้งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้ตรวจสอบสถานะตรวจสอบวุฒิ ในคำร้องขอสำเร็จการศึกษาที่พิมพ์ออกจากระบบบริการการศึกษา สถานะตรวจสอบวุฒิ “ ผ่าน” ถึงจะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา หากสถานะตรวจสอบวุฒิ “ รอการตรวจสอบ” ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด่วน ตั้งแต่บัดนี้ -25 ธันวาคม 2563

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

แจ้งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ให้ตรวจสอบสถานะตรวจสอบวุฒิ ในคำร้องขอสำเร็จการศึกษาที่พิมพ์ออกจากระบบบริการการศึกษา

สถานะตรวจสอบวุฒิ “ ผ่าน” ถึงจะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา หากสถานะตรวจสอบวุฒิ “ รอการตรวจสอบ”

ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด่วน ตั้งแต่บัดนี้ -25 ธันวาคม 2563