ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม โครงการติดตามภาวะการมีงานทำและประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม โครงการติดตามภาวะการมีงานทำและประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

https://drive.google.com/drive/folders/1wRQ7-E-tuFTmS3o7Gk6YxSi8dVYPOViP?usp=sharing