ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร และปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร และปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓

ปรับปรุงหลักสุตร 2563