ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ให้ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ตามวันและเวลาราชการ วันที่ 18 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป มีค่ารักษาปริญญาบัตร 500 บาท

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563

ให้ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ตามวันและเวลาราชการ

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป มีค่ารักษาปริญญาบัตร 500 บาท