โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาอาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนและเทคโนโลยีการสอน วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563  เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาอาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนและเทคโนโลยีการสอน

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563  เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

regis-63