ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศปฏิทินดำเนินวิชาการนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากมีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศปฏิทินดำเนินวิชาการนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เนื่องจากมีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ppkbt1-63