ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการสังเคราะห์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 เป็นวันพุธที่ 6 มกราคม 2564

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการสังเคราะห์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563

เป็นวันพุธที่ 6 มกราคม 2564