ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชา เทอม 2/2563

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชา เทอม 2/2563

ให้นักศึกษาเข้าลงทะเบียนในระบบบริการศึกษา https://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp

วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น

ltb2-63