สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ผู้บริหารวิชาการและบุคลากร ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องวิภาวดี ชั้น ๒ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ

ผู้บริหารวิชาการและบุคลากร ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน

ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องวิภาวดี ชั้น ๒ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี