ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านบันทึกข้อมูล มคอ. 3-4 ภาคการศึกษา 2/2563 และ มคอ. 5-6 ภาคการศึกษา 1/2563 ในระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อ 077-913-333 ต่อ 3916 ในเวลาราชการ

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขอให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านบันทึกข้อมูล มคอ. 3-4 ภาคการศึกษา 2/2563 และ มคอ. 5-6 ภาคการศึกษา 1/2563

ในระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อ 077-913-333 ต่อ 3916 ในเวลาราชการ