หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Smart Class Room 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Smart Class Room 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดไฟล์วิทยากร

Active learning updated ver