สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โครงการ SRU Smart Profile 2021 คณะครุศาสตร์ และ คณะพยาบาลศาสตร์ วันอังคารที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ดำเนินการโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โครงการ SRU Smart Profile 2021
คณะครุศาสตร์ และ คณะพยาบาลศาสตร์ วันอังคารที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์
ดำเนินการโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี