นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบบริการการศึกษา ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2563

นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบบริการการศึกษา

ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2563 ที่เว็บไซต์ https://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp

ตามปฏิทินวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ที่เว็บไซต์ http://regis.sru.ac.th/academic-calendar/