ภาพบรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โครงการ SRU Smart Profile 2021 คณะครุศาสตร์ และ คณะพยาบาลศาสตร์ วันอังคารที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ดำเนินการโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ภาพบรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการ SRU Smart Profile 2021 คณะครุศาสตร์ และ คณะพยาบาลศาสตร์

วันอังคารที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ดำเนินการโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน