สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มรส. สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ โครงการ Rajabhat Camping 2021 รอบที่ 3

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มรส. สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ โครงการ Rajabhat Camping 2021 รอบที่ 3

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี