สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 11/2563 วันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 11/2563

วันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2563

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2563

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ

4.1.1 พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

4.1.2 พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม

4.1.3 พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและโภชนาการ

4.1.4 พิจารณา “ร่าง” ประกาศแนวปฏิบัติการเสนอหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร และปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

4.1.5 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)

4.1.6 พิจารณาเสนออนุมัติการให้ปริญญา

วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ