สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประชุมคณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 3/2563 วันศุกร์ที่ 13 พ.ย. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประชุมคณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 3/2563

วันศุกร์ที่ 13 พ.ย. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2563

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning รายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

4.2 การสังเคราะห์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 วันที่ 3 ธ.ค. 2563

4.3 ผลการวิจัย เรื่อง การประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนตามผลการเรียนรู้หลักหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562

วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 (แจ้งงบประมาณ และให้เลือกช่วงเวลาในการดำเนินโครงการ)

5.2 กลยุทธ์การเรียนการสอนและการวัดประเมิน และแผนที่กระจายความรับผิดชอบ ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2563

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 ผลการดำเนินการสอบปลายภาค แบบออนไลน์ผ่านระบบ SRU e-Exam