ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การศึกษาระบบคลังหน่วยกิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การศึกษาระบบคลังหน่วยกิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563

Credit system 2563