ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคปกติเข้าทำแบบประเมินการเรียนการการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2563

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาภาคปกติเข้าทำแบบประเมินการเรียนการการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 1/2563

ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2563