ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา และการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา และการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Retail business 2563