ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ผ่านระบบ SRU e-Exam

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ผ่านระบบ SRU e-Exam

คลิกดูประกาศ

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้รายวิชาศึกษาทั่วไปจัดสอบปลายภาคผ่านระบบ SRU e-Exam นักศึกษาสามารถเข้าถึงคู่มือการสอบออนไลน์ ได้ที่ http://regis.sru.ac.th/2020/10/12/sru-e-exam1-63/ โดยวัน- เวลา สอบ จะเป็นไปตามตารางสอบปลายภาค ทั้งนี้นักศึกษาที่ไม่มีความพร้อมด้านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สามารถเข้าใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อทำการสอบออนไลน์ได้ โดยให้นักศึกษาที่ขาดอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น แจ้งอาจารย์ผู้สอน เพื่อกำหนดการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบออนไลน์ ต่อไป

 

รายชื่อห้องปฺฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่รองรับนักศึกษาที่ขาดอุปกรณ์ในการเข้าถึงข้อสอบ มีดังนี้

อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 จำนวนที่นั่ง      44 คน
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 จำนวนที่นั่ง      44 คน
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 จำนวนที่นั่ง      44 คน
  • ห้อง Lab 1 จำนวนที่นั่ง      44 คน
  • ห้อง Lab 2 จำนวนที่นั่ง      44 คน
  • ห้องบานบุรี จำนวนที่นั่ง      82 คน
  • ห้องมัลติมิเดีย จำนวนที่นั่ง      55 คน

 

อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • ห้อง SCI0303 จำนวนที่นั่ง      35 คน
  • ห้อง SCI0304 จำนวนที่นั่ง      35 คน