สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์กร มรส. จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ โครงการ S R U Rajabhat Camping 2021

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์กร มรส. จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่โครงการ S R U Rajabhat Camping 2021

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี