หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในระบบ CHECO จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ที่ผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในระบบ CHECO จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)