แบบเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงในแผนการพัฒนาหลักสูตร และ แบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

แบบเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงในแผนการพัฒนาหลักสูตร และ แบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

แบบเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงในแผนการพัฒนาหลักสูตร

 

 

แบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม