ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษาใหม่ เนื่องจากพ้นสภาพนักศึกษาและค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษา กรณีพักการเรียน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษาใหม่ เนื่องจากพ้นสภาพนักศึกษาและค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษา กรณีพักการเรียน

  • นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  • นักศึกษาภาค กศ.บท. ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

Maintain_sru