สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน สิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน สิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2563

http://admission.sru.ac.th/congratulations-sru60/

รับเอกสารได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เป็นต้นไป