สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 วันอังคารที่ 8 ก.ย. 63 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2563

วันอังคารที่ 8 ก.ย. 63 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2563

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2563

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ

4.1.1 พิจาารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

4.1.2 พิจารณาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

4.1.3 พิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

4.1.4 พิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

4.1.5 พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

4.1.5 พิจารณาเสนออนุมัติการให้ปริญญา

4.1.7 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)

วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ