ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 3/2562 วันที่ 29-30 ส.ค. 2563 ให้เป็นสัปดาห์จัดการเรียนการสอน วันที่ 5 – 6 กันยายน 2563 ให้เป็นสัปดาห์สอนชดเชยครั้งที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 3/2562

วันที่ 29-30 ส.ค. 2563 ให้เป็นสัปดาห์จัดการเรียนการสอน

วันที่ 5 – 6 กันยายน 2563 ให้เป็นสัปดาห์สอนชดเชยครั้งที่ 2

change_calendar_kbt3-62