ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งหัวหน้ากลุ่มเรียน/ตัวแทนกลุ่มเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) รับคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระหว่างวันที่ 29-31 ก.ค. 2563

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แจ้งหัวหน้ากลุ่มเรียน/ตัวแทนกลุ่มเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63)

รับคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระหว่างวันที่ 29-31 ก.ค. 2563