ปฏิทินการยกเว้นการเรียนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการยกเว้นการเรียนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

calendar-eng-ged1-63