ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายชื่อนักศึกษาใหม่ ปี1 รหัส 63 ประจำปีการศึกษา 1/2563 รูปแบบไฟล์ PDF

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายชื่อนักศึกษาใหม่ ปี1 รหัส 63 ประจำปีการศึกษา 1/2563

รูปแบบไฟล์ PDF

คณะครุศาสตร์ 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563

คณะวิทยาการจัดการ 2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563

คณะนิติศาสตร์ 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ 2563

วิทยาลัยนานาชาติ 2563