ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปิดเทอม ภาคกศ.บท.ประจำปีการศึกษา 3/2562 วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เปิดเทอม ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2563 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และให้เริ่มเรียนในห้องเรียนปกติแบบเว้นระยะห่างทางสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เปิดเทอม ภาคกศ.บท.ประจำปีการศึกษา 3/2562 วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

เปิดเทอม ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2563 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และให้เริ่มเรียนในห้องเรียนปกติแบบเว้นระยะห่างทางสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป