ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษา ภาคกศ.บท. เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 3/2562 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปิดบริการตามปกติ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษา ภาคกศ.บท. เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 3/2562 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปิดบริการตามปกติ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.