ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ช่องทางการติดต่อ Line กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 และ นักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 3/2562

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ช่องทางการติดต่อ Line กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

 

ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 

 

ของนักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 3/2562