สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประกาศช่องทางการติดต่อ ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาใหม่ รหัส 63 สำหรับการเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประกาศช่องทางการติดต่อ ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาใหม่ รหัส 63

สำหรับการเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563