ตารางการลงทะเบียนรายวิชา ของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

📣 ตารางการลงทะเบียนรายวิชาภาคปกติ
 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

📝👉🏼 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัสขึ้นต้นด้วย 63
📍 18-19 มิถุนายน 2563  ดึงรายวิชาตามแผนการเรียน

📝👉🏼 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4 และ 5
📍 15-17 มิถุนายน 2563

นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 รหัสขึ้นต้นด้วย 62,61,60,59 ดึงรายวิชาลงทะเบียนตามแผนการเรียน ได้ที่ http://reg.sru.ac.th
📍 22-26 มิถุนายน 2563 นักศึกษาทุกชั้นปี สามารถลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน รายวิชา ได้ที่ http://reg.sru.ac.th (โดยไม่ต้องยื่นแบบฟอร์มคำร้องสำรองที่นั่ง )
📍 22-26 มิถุนายน 2563 นักศึกษาตกค้าง/นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประสงค์ยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาพิเศษได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (นักศึกษาต้องลงทะเบียนในระบบบริการการศึกษาด้วยตนเอง)
📍7-10 กรกฎาคม 2563 นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในระบบบริการการศึกษา http://reg.sru.ac.th
📍 13 กรกฎาคม – 2 ตุลาคม 2563 นักศึกษาทุกชั้นปีพิมพ์ใบชำระเงินทาง http://reg.sru.ac.th และนำใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

🔺 งานสื่อสารองค์กร ร่วมกับ 🔺สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี