ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง การยกเลิกรายวิชา (ติด W) นักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษาที่ 2/2562

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เรื่อง การยกเลิกรายวิชา (ติด W) นักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษาที่ 2/2562

วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา

            จากเดิม วันที่ 24 พ.ค. 2563 ตามปฏิทินวิชาการ เลื่อนเป็นวันอังคารที่ 26 พ.ค. 2563