ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2562 ให้ดาวน์โหลดคู่มือการสอบปลายภาค หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ซึ่งจะจัดสอบผ่านระบบออนไลน์ SRU HiPerC

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2562

ให้ดาวน์โหลดคู่มือการสอบปลายภาค ของหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ซึ่งจะจัดสอบผ่านระบบออนไลน์ SRU HiPerC