ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 1/2563 (ประชุมออนไลน์) วันอังคารที่ 28 เมษายน เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องวิภาวดี ชั้น2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 1/2563 (ประชุมออนไลน์)

วันอังคารที่ 28 เมษายน เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องวิภาวดี ชั้น2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

สถาบันที่เข้าร่วม 11 แห่ง ได้แก่
1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
4. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุ่งใหญ่
7.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
11.วิทยาลัยชุมชน​พังงา​