ขั้นตอนการดำเนินการของผู้ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบ 2 โควตา

ขั้นตอนการดำเนินการของผู้ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบ 2 โควตา

หมายเหตุ ต้องดำเนินการครบทุกขั้นตอนจึงจะถือว่าเป็นการรายงานตัวโดยสมบูรณ์ หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์