สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส.

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2563

http://admission.sru.ac.th/Confirm_admission_sru63/