ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอปิดบริการผ่านเคาร์เตอร์บริการโดยปรับวิธีบริการผ่านช่องทาง Online

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอปิดบริการผ่านเคาร์เตอร์บริการโดยปรับวิธีบริการผ่านช่องทาง Online โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

  1. เปิดเว็บไซต์ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (www.reg.sru.ac.th)
  2. สแกน QR Code Line : sru_reg@serviceทะเบียน
  3. โหลดคำร้องที่ต้องการ
  4. กรอกข้อความลงในคำร้องและระบุ E-mail และ เบอร์โทรศัพท์ลงที่หัวคำร้องด้านขวา
  5. ถ่ายรูปคำร้องส่งทาง Line : sru_reg@serviceทะเบียน
  6. รับเอกสารฉบับชั่วคราวผ่างทาง E-mail หรือ Line: sru_reg@serviceทะเบียน
  7. เอกสารฉบับจริงสามารถรับได้ตามวันและเวลานัดหมาย