ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2562 กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และ กลุ่มวิชาเฉพาะและเลือกเสรี

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การสอบปลายภาค

นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2562 กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และ กลุ่มวิชาเฉพาะและเลือกเสรี