ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 อันเนื่องมาจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2562

อันเนื่องมาจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

sru_covid-19