ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระเบียบวาระการประชุมที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระการประชุมที่  2 รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมที่  4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 สรุปผลการนิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2/2562

4.2 ผลการตอบรับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1/2563

4.3 เกณฑ์การคัดเลือกผลงานนักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงการ
วันสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคใต้ตอนบน ประจำปี 2563

ระเบียบวาระการประชุมที่  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 สรุปรายชื่อสถานประกอบการจำแนกตามสาขาวิชา

5.2 ปฏิทินการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ภาคการศึกษา  2/2562

5.3 ขั้นตอนการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ

ระเบียบวาระการประชุมที่ 6 เรื่องอื่น ๆ