ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 12 ก.พ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3

วันพุธที่ 12 ก.พ. 2563 เวลา 13.00 น. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 หลักการและเหตุผลการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

4.2 แนวทางการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

4.3 ขั้นตอนการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 พิจารณารูปแบบการจัดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) จำนวน 24 หน่วยกิต

5.2 กำหนดคุณสมบัติคณะอนุกรรมการจัดทำรายละเอียดของรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ