ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำประกาศการยกเว้นรายวิชาด้านภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 2 วันพุธที่ 12 ก.พ. 2563

วันพุธที่ 12 ก.พ. 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำประกาศการยกเว้นรายวิชาด้านภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

ดาวน์โหลดคำสั่ง

Except English courses